RODO

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i innymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informuję obecnych i przyszłych Klientów, j/n:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest osoba prywatna – Mariusz Fadrowski działający pod nazwą Mariusz Fadrowski Fotografia.
II. Dane kontaktowe
W każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem przez formularz kontaktowy na stronie internetowej, e-mailem: mariusz_fadrowski@interia.pl lub pod numerem telefonu 505 181 936 oraz pisemnie na adres: ul. Tuwima 3/35, 19-300 Ełk.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Jako Administrator będę przetwarzać Twoje dane:
 1. W celu przesłania oferty fotografii przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą)
 2. W celu podpisania i właściwego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług fotograficznych (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 3. W celu promocji działalności Administratora, ale wyłącznie w przypadku, gdy wyraziłeś/wyraziłaś na to zgodę w zawartej umowie – dotyczy wyłącznie wizerunku (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 4. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV. Prawo do wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich  danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
V. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane określonych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla niego prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
VI. Okres przechowywania danych
 1. Twoje dane osobowe wynikające z zawartej umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres 4 lat od dnia w którym umowa została wykonana lub wygasła. Okres 3 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń w tym przypadku, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
 2. Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie Twoich danych (dotyczy tylko wizerunku) w celu promowania działalności Administratora, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w umowie lub aż do dnia, w którym zaprzestanie on ich używać w tym celu – czyli nie będzie już zamieszczał fotografii z Twoim wizerunkiem w portfolio, na stronie www, na fanpage itp.
 3. Jeżeli pomimo przekazania Administratorowi Twoich danych nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania Twoich danych, zostaną one niezwłocznie usunięte.
VII. Odbiorcy danych
 1. W przypadku, gdy wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (dotyczy tylko wizerunku) w celu promowania działalności Administratora, mogą zostać one ujawnione podmiotom prowadzącym portale społecznościowe: Facebook, Instagram, których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w Stanach Zjednoczonych). Wyrażając tę zgodę wyrażasz jednocześnie zgodę na przekazanie danych tym podmiotom.
 2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. fotolaby (podmioty zajmujące się wydrukiem albumów), administratorzy zdjęciowych galerii internetowych (Zalamo), firmy prawnicze lub informatyczne oraz hostingodawca.
VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły znajdziesz pod linkiem: https://uodo.gov.pl).
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie Twoich danych osobowych w podstawowym zakresie (dane identyfikujące oraz dane kontaktowe) ma charakter dobrowolny, ale bez nich nie będę mógł zawrzeć, ani wykonać umowy świadczenia usług fotograficznych.
Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie wizerunku i na potrzeby promowania mojej działalności ma charakter dobrowolny.
X. Minimalizacja zakresu danych osobowych:
Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres danych osobowych, które przetwarza jest ograniczony do danych osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.
Dziękuję za zaufanie,
Mariusz Fadrowski
© 2019 Mariusz Fadrowski